Gebruiksvoorwaarden & privacy beleid

Algemene voorwaarden
1. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene verkoopsvoorwaarden, zelfs indien er in zijn opdracht of bestelling andere voorwaarden staan.
2. Prijzen welke door ErKo in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van†1 maand. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door ErKo meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties.
3. De door ErKo opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.
4. Iedere klacht betreffende de levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de† begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan ErKo en dit per
aangetekende brief.
5. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.
6. Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 2 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft ErKo tevens het recht om een administratiekost van 250,00 euro aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de klant.
7. Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt ErKo, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door ErKo tevens gebruikt worden voor direct marketing.
Dit laat ErKo toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de
klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres:
info@boekeenafspraak.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende,† ondertekende brief te richten tot info@boekeenafspraak.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden . ErKo behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
8. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan ErKo worden meegedeeld.
9. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen WeCareByYou en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij ErKo of diens leveranciers.
10. De klant zal aanduidingen van ErKo of zijn leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
11. ErKo staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door ErKo geleverde producten en/of resultaten van de diensten.†
12. Aan het samenstellen van de inhoud van deze website werd de grootste zorg besteed. Het is echter niet uitgesloten dat er toch informatie werd gepubliceerd die onvolledig of onjuist is. U kunt geen rechten ontlenen aan deze informatie. We doen er alles aan om onjuistheden of onvolledigheden zo spoedig mogelijk te corrigeren.
13. ErKo behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen op eender welk moment eenzijdig te wijzigen.
14. Elk contract met een dienstverlener wordt opgemaakt op basis van een periode van een jaar en wordt stilzwijgend verlengd met dezelfde periode.† Elk van de partijen kan het contract opzeggen mits een aangetekend schrijven ten laatste 3 maanden voor de vervaldag van het contract.
15. Geldend uurtarief 68,00 euro voor alle buiten overeenkomst uitgevoerde prestaties.
16.Alleen de rechtbanken van de zetel van de onderneming van ErKo zijn bevoegd voor alle betwistingen die uit het samenwerkingscontract zouden ontstaan.
17. Deze algemene voorwaarden zijn de enige geldend voor de beide partijen.

DIENSTVERLENERS

Niettegenstaande we alle dienstverleners zo goed mogelijk screenen alvorens ze worden toegelaten op de website, kan boekeenafspraak.be niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit en eventueel foute handelingen van de dienstverleners.

VERZENDING & RETOURS

Geschenkcheques worden via email of in een postpakket verstuurd naar het opgegeven adres. In overeenstemming met de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de voorlichting en bescherming van de consument kan de koper in de hoedanigheid van consument binnen de 7 werkdagen na de leveringsdatum van de bestelling de verkoper informeren dat hij of zij afziet van de aankoop.

Deze kennisgeving dient te gebeuren via email of per aangetekend schrijven.

Indien u op geldige wijze afziet van de bestelling, dient u de desbetreffende cadeaucheque(s) terug te sturen in de ongeopende originele verpakking binnen de 3 werkdagen vanaf het versturen van de email of aangetekend schrijven hieromtrent met daarbij de factuur. Zodra wij het teruggezonden artikel ontvangen hebben, betalen wij het bedrag van de desbetreffende bestelling terug via bankoverschrijving, als alles in orde is. De verzendkosten om het artikel terug te sturen zijn te uwer laste behalve als het artikel dat u ontving, niet het door u bestelde artikel was.

Contact en klantendienst†

  • Per email : info@boekeenafspraak.be
  • Per telefoon: 00 32 473 51 63 58
  • Per post : ErKo; Grote Leiestraat 108; 8570† Anzegem; BelgiŽ

ANDERE
Bij het onrechtmatig gebruik van onze website, het uiten van haat- of racisme of ander illegaal gebruik, wordt uw account met onmiddellijke ingang geblokkeerd.